Een feestje in je brievenbus • Verzenddagen woensdag en zaterdag • Gratis verzending vanaf €30

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden (artikel A t/m H) zijn van toepassing op alle aankopen die gedaan worden op www.prullemupke.nl/winkel. Deze gelden voor de standaardcollecties. Door een bestelling te plaatsen verklaard u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Kiest u voor maatwerk, lees dan hieronder de algemene voorwaarden (artikel 1 t/m 36) die van toepassing zijn op de grafische sector.

Artikel A: algemeen
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die gedaan worden op www.prullemupke.nl/winkel. Deze gelden voor de standaardcollecties. Door een bestelling te plaatsen verklaard u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Kiest u voor maatwerk, lees dan hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de grafische sector.

Artikel B: prijzen/betaling
B.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
B.2 Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u van Prullemupke een bevestiging per mail met de totale kosten. (inclusief verzendkosten, volgens de tarieven van Postnl)
B.3 U kunt betalen via iDEAL of een overschrijving per bank.
B.4 Uw bestelling wordt opgestuurd na ontvangst van betaling.
B.5 Voor de verzending van de bestelling brengt Prullemupke standaard €3,95 in rekening. Verzending vindt plaats in een brievenbuspakketje, zodat een bestelling ook echt een feestje in je brievenbus is.

Artikel C: levering
C.1 De artikelen op www.prullemupke.nl die uit voorraad leverbaar zijn worden, na ontvangst van betaling, binnen 1-2 werkdagen verstuurd.
C.3 Alle bestellingen worden via Postnl bezorgd.

Artikel D: retourneren/ruilen
D.1 Prullemupke voert uw bestelling met de groots mogelijke zorg uit. Toch kan er een keer iets misgaan tijdens het bezorgen. Is een product beschadigd bij aankomst, dan kunt u dit product binnen 14 dagen terug sturen. U dient vooraf via e-mail contact op te nemen om de klacht te melden. Prullemupke zorgt ervoor dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.
D.2 Is een product niet naar wens dan kunt u deze retour sturen binnen 14 dagen. U dient vooraf via e-mail contact met Prullemupke op te nemen om de retour door te geven.
D.3 Na ontvangst van de retourzending zal Prullemupke u het bedrag binnen 5 dagen terug storten op uw bankrekening. Prullemupke retourneert geen verzendkosten.

Artikel E: vragen/klachten
Uiteraard streeft Prullemupke naar tevreden klanten. Heeft u een klacht, vraag of opmerking over de producten of de site dan kunt u altijd contact opnemen via hilde@prullemupke.nl.

Artikel F: bescherming van persoonsgegevens
De ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen aan derden worden verstrekt in verband met betalingstransacties en bezorging.

Artikel G: aansprakelijkheid
G.1 Prullemupke.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten of aanspraken worden ontleend en Prullemupke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site en de producten. Prullemupke vrijwaart zich van alle juridische consequenties.
G.2 Prullemupke.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel H: copyright
Alle rechten zijn voorbehouden aan Prullemupke. Prullemupke is eigendom van en wordt beheerd door Hilde Stoffels. Alle op de site afgebeelde gegevens zijn eigendom of in licentie van Hilde Stoffels en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Merknaam en beeldmerk Prullemupke zijn eigendom van Hilde Stoffels.

Prullemupke draagt geen eigendomsrechten van alle op de site afgebeelde gegevens aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop afgebeelde gegevens van de site worden vastgelegd, maar Prullemupke behoudt het volledige eigendomsrecht met betrekking tot alle op de site afgebeelde gegevens en alle intellectuele eigendomsrechten die deze bevat.

 Op alle maatwerk producten van Prullemupke zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel1: definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
  2. De opdrachtnemer, Prullemupke, die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
  3. Toeleverancier: produktiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Prullemupke voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;
  4. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Prullemupke en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: prijsopgave

Het enkel uitbrengen van een offerte of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Prullemupke. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Prullemupke zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigt en gesigneerd aan Prullemupke te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken binden Prullemupke en de opdrachtgever nadat deze schriftelijk door Prullemupke zijn bevestigd.

Artikel 5: meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureau’s op de hoogte te stellen. Op verzoek van Prullemupke dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers/ontwerpbureau’s de opdracht is verstrekt. Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 6: verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Prullemupke mogelijk te maken. In het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

Artikel 7: gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Prullemupke houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Prullemupke voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer Prullemupke opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8: openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: termijn van levering

Een door Prullemupke opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. Prullemupke is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Prullemupke in gebreke heeft gesteld.

Artikel 10: auteursrecht, reproduktierecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werken detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Prullemupke. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Prullemupke en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Prullemupke.

Artikel 11: auteursrechthebbende

Prullemupke garandeert dat het geleverde door Prullemupke is ontworpen en geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: naamsvermelding

Prullemupke is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerpstudio openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Prullemupke dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Prullemupke en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Prullemupke, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 14: Eigendomsrecht

Zolang geen nadere afspraken tussen Prullemupke en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Prullemupke aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Prullemupke. Van deze zaken zal, op de binnen Prullemupke aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Prullemupke daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever door Prullemupke een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Artikel 15: het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Prullemupke, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 16: ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 17: wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Prullemupke veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Prullemupke kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Prullemupke als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde tarieven.

Artikel 18: promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Prullemupke de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 19: bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Prullemupke kosteloos minimaal 5 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betrefftende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 20: tarief en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen tarief komen ook de kosten die Prullemupke voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. Dit geschiedt in overleg met schriftelijke goedkeuring.

Artikel 21: tarief bij gewijzigde opdracht

Indien Prullemupke door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaakheden apart in rekening worden gebracht.

Artikel 22: gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen tarief is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 23: betalingsverplichting

De opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting,

verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Prullemupke nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtenlijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 115,– Euro.

Artikel 24: Periodieke betalingen

Prullemupke heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 25: opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de Prullemupke binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 26: herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze de gehele vergoeding die Prullemupke zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 27: duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Prullemupke bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een opdracht die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een maand.

Artikel 28: beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Prullemupke redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Prullemupke het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een vergoeding voor de tot op dat moment verrichte arbeid en gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Prullemupke redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Prullemupke, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende vergoeding.

Artikel 29: aansprakelijkheid

Prullemupke kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Prullemupke kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van het door Prullemupke aangereikte fotomateriaal -dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal- waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Prullemupje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

Artikel 30: beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Prullemupke voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het door Prullemupke toekomende vergoeding.

Artikel 31: kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Prullemupke niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 32: garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Prullemupke voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 33: wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Prullemupke door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 34: andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Prullemupke niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Prullemupke de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 35: Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Prullemupke en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 36: wijzigingen in de voorwaarden

Prullemupke is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Prullemupke van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Prullemupke dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Prullemupke gedurende die tijd gewijzigd zijn.